میهمان نوازی سنت ماست
پس میهمان نوازی را به ما بیاموزید...

مجموعه کلاس های آموزشی هتل هما مجموعه کلاس های آموزشی هتل هما مجموعه کلاس های آموزشی هتل هما مجموعه کلاس های آموزشی هتل هما مجموعه کلاس های آموزشی هتل هما مجموعه کلاس های آموزشی هتل هما

مرکز آموزشی مرکز هتل های هما

مرکز آموزش گروه هتل های هما

مرکز آموزش گروه هتل های هما زیر نظر مجموعه هتل های هما است. و تحت نظر اساتید با مدارک معتبر

  • ورود به دوره های آموزشی مرکز منوط به احراز شرایطی می باشد که متقاضیان هر یک از رشته ها می بایست استانداردهای در نظر گرفته شده رشته مورد نظر را دارا باشند و همچنین در مقایسه با آموزشهای مشابه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند، به این دلیل بیشتر آموزش دیدگان این مرکز جذب بازار کار گردیده اند.

  • مرکز هتلداری و گردشگری هما جهت فعال نمودن بازار کار ، ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی شهر دوره های کوتاه مدت آموزشی را جهت ارتقاء سطح کیفی کار افراد و دستیابی به دانش روز ترتیب داده است و این دوره ها شامل آموزش های متنوع مربوط به زیر گروههای هتلداری، گردشگری ، بازرگانی و خدمات تغذیه ای می باشد .

  • مرکز هتلداری و گردشگری هما جهت فعال نمودن بازار کار ، ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی شهر دوره های کوتاه مدت آموزشی را جهت ارتقاء سطح کیفی کار افراد و دستیابی به دانش روز ترتیب داده است و این دوره ها شامل آموزش های متنوع مربوط به زیر گروههای هتلداری، گردشگری ، بازرگانی و خدمات تغذیه ای می باشد .

مرکز آموزش گروه هتل های هما

ورود به دوره های آموزشی مرکز منوط به احراز شرایطی می باشد که متقاضیان هر یک از رشته ها می بایست استانداردهای در نظر گرفته شده رشته مورد نظر را دارا باشند و همچنین در مقایسه با آموزشهای مشابه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند، به این دلیل بیشتر آموزش دیدگان این مرکز جذب بازار کار گردیده اند.

مرکز آموزش گروه هتل های هما

ورود به دوره های آموزشی مرکز منوط به احراز شرایطی می باشد که متقاضیان هر یک از رشته ها می بایست استانداردهای در نظر گرفته شده رشته مورد نظر را دارا باشند و همچنین در مقایسه با آموزشهای مشابه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشند، به این دلیل بیشتر آموزش دیدگان این مرکز جذب بازار کار گردیده اند.