میهمان نوازی سنت ماست
میهمان نوازی را به ما بیاموزید...

غذای ایرانی
نا مشخصنا مشخص

غذای ایرانی

زمان برگزاری :

هزینه دوره: هزینه دوره:89000.0000 تومان

مدرس: استاد قادری

غذای ایرانی
7شهریور

غذای ایرانی

زمان برگزاری :

شنبه 14 تا 16

هزینه دوره: هزینه دوره:5.0000 تومان

مدرس: استاد قادری